Upphovsrätt - SBI


Följande text är ett utdrag ur Kungl. bibliotekets text:
(Kungl. biblioteket: -Viktigt att veta om upphovsrätt! (2005-07-05))


Principer och tips

"Har en upphovsman varit död längre än 70 år krävs inget tillstånd för att få använda dennes verk. Upphovsmannens namn ska dock alltid sättas ut i anslutning till texten eller bilden, alternativt samlas i en förteckning. /.../

"Om upphovsmannen fortfarande lever eller har varit död i mindre än 70 år, måste man ha tillstånd för att använda hans eller hennes material. För att ta reda på om en upphovsman är i livet, eller när han eller hon avled, kan man börja med att söka exempelvis i LIBRIS webbsök, Svenskt konstnärslexikon etc.

Om upphovsmannen är avliden, och inte företräds av en upphovsrättsorganisation, måste användaren vända sig till arvingarna för att skaffa nödvändiga tillstånd. För att få reda på om det finns levande arvingar och vilka de är, måste man titta i bouppteckningen efter den avlidne. Bouppteckningar registreras numera, efter den 1 juli 2001, hos skattemyndigheten i den region där den avlidne var folkbokförd den 1 november året före dödsfallet. Tidigare registrerades bouppteckningarna vid tingsrätterna. Äldre bouppteckningar kan också sökas hos stadsarkiven
eller landsarkiven. Beträffande litterära verk kan man även vända sig till Sveriges författarfond, som i de flesta fall känner till om en avliden författare har arvingar och vilka dessa i så fall är.

Om upphovsmannen är okänd eller inte har några levande arvingar kan man inte få något tillstånd. Då får den som vill använda materialet själv ta ansvaret för ett eventuellt intrång i upphovsrätten. /.../

"Det faktum att man anger att upphovsmannen inte är känd, gör inte att man automatiskt blir befriad från ansvaret för användningen. Den som använder anonymt material måste alltid vara beredd på att upphovsmannen eller dennes rättighetshavare (arvingar eller upphovsrättsorganisation) kan ge sig till känna och eventuellt kräva ersättning för användningen. /.../

Vad får bibliotek göra?

"Statligt och kommunalt finansierade bibliotek får i sin biblioteksverksamhet
kopiera upphovsrättsligt skyddat material endast för vissa angivna ändamål. Dessa bibliotek, däribland KB, får exempelvis göra kopior av enskilda artiklar eller korta avsnitt av materialet för en låntagares räkning. Kopiering får dock vanligtvis ske endast analogt, dvs. på papper. För att biblioteket ska få lämna ut digitala kopior till låntagaren, krävs att biblioteket har slutit en s.k. avtalslicens med en organisation som tillvaratar upphovsmännens intressen. Avtalslicensen bygger på att biblioteket betalar för att kunna lämna ut kopior digitalt, antingen via e-post eller via en webbplats. /.../

"Om biblioteket ska kopiera skyddade verk för ändamål som inte ryms inom själva biblioteksverksamheten, måste man ta hänsyn till syftet med  kopieringen. Biblioteket kan vanligtvis göra kopior som är avsedda för rent privat bruk i enlighet med gällande lagregler. Om kopiorna däremot är avsedda att användas exempelvis i en bok eller för reklam, måste den som beställer kopiorna, genom en särskild försäkran, ta på sig allt ansvar för användningen av materialet./.../

 Läs mer om upphovsrätt på Kungliga bibliotekets hemsida (extern länk).Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm